Over ons

Governance

Extra ZorgSamen voert een transparant communicatiebeleid als het gaat over de besturing, zijn activiteiten en prestaties.

Bestuur

Het bestuur heeft als taak het besturen van de stichting, zijn programma’s en activiteiten. Het bestuur van de stichting bestaat uit één bestuurder, Charlotte de Schepper. In aanvulling op en als uitwerking van de statuten van Extra ZorgSamen is het bestuursreglement opgesteld, met voorschriften over de samenstelling en de taakuitoefening van de bestuurder.

Raad van Toezicht

De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad heeft voor haar werkwijze en de samenwerking met de bestuurder een reglement raad van toezicht vastgesteld. De algemene kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht zijn opgenomen in de profielschets, die is aangevuld met een detaillering voor de afzonderlijke zetels (portefeuilles) in de raad van toezicht.

Cathy van Beek

Cathy van Beek
Voorzitter

Bestuurder en toezichthouder, kwartiermaker duurzame gezondheidszorg

Henk Smid
Vice-voorzitter

Adviseur ZonMw, toezichthouder/adviseur in de zorg

Diederik Gommers

Diederik Gommers
Lid

Professor intensive care geneeskunde Erasmus MC, voorzitter NVIC

Charlotte Perquin - Deelen
Lid

Advocaat Dirkzwager Legal & Tax | Fellow OO&R Radboud Universiteit | Redactiesecretaris Tijdschrift Ondernemingsrecht

Aafke Zwart

Aafke Zwart
Lid

Sociaal bedrijfskundige, eigenaar en adviseur Impact+


Beloningsbeleid

De bezoldiging van de bestuurder voldoet aan de wettelijke regelingen, in het bijzonder de Wet Normering Topinkomens. 

De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een onkosten-/vacatievergoeding. In de vergadering van 28 februari 2022 heeft de raad een beleidslijn voor vacatievergoedingen vastgesteld. De raad is zich bewust van de maatschappelijke positionering van de stichting en de voorbeeldrol van de raad, en heeft een bijpassende lijn vastgesteld. In het jaarverslag wordt ieder jaar gerapporteerd over de bezoldiging van de bestuurder en de vergoeding van de leden van de raad van toezicht

ANBI

Extra ZorgSamen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is geregistreerd onder RSIN nummer 861234807. Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Wij verwijzen hiervoor naar de algemene gegevens op deze site en naar de volgende documenten:

 – Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

ANBI formulier 2022