Over ons

Groen Pijl

Tijdens de corona crisis heeft COVID-19 Extra handen als mede-initiatiefnemer van Extra handen voor de zorg, het landelijk platform voor het koppelen van extra vraag en aanbod van zorgpersoneel, bijgedragen aan het realiseren van duizenden tijdelijke zorgprofessionals. Ook in de toekomst zullen zich nieuwe urgente situaties voordoen waarin de continuïteit van zorg onder druk komt te staan. Om bij te dragen aan duurzame oplossingen die het mogelijk maken om snel en effectief te kunnen reageren in deze situaties hebben de initiatiefnemers van COVID-19 Extra handen stichting Extra ZorgSamen opgericht.

Extra ZorgSamen werkt aan een duurzame opzet van Nationale Zorgreserve.

Visie

Extra Zorgsamen gelooft dat duurzame inzet van zorgprofessionals, in alle sectoren, alleen gerealiseerd kan worden als naast aandacht voor instroom ook prominent aandacht is voor behoud van deze flexibele professionals. Met name het optimaliseren van (werk)omstandigheden en het innoveren van de structuren en de inzet van de capaciteit in de zorg is daarbij van belang. De opgedane ervaringen vanuit ‘COVID-19 Extra Handen’ zijn hiervoor een relevant startpunt.

Deze ervaringen laten zien dat er noodzaak is tot verandering van de arbeidsmarkt. Het tekort aan zorgprofessionals was op zowel maatschappelijk als politiek vlak, en in de sector zelf, voelbaar. Uit eerste cijfers blijkt dat de helft van de medewerkers in de zorg zich fysiek en mentaal uitgeput voelt, en dringend behoefte heeft aan een lagere werkdruk, meer collega’s en minder bureaucratie.

Ook is tijdens de COVID-19 crisis een klimaat ontstaan van innovatie en vernieuwing. Er zijn vele samenwerkingsverbanden opgezet en verstevigd. Door het gedeelde gevoel van urgentie is er meer draagvlak om met nieuwe oplossingen te komen. Er moet voorkomen worden dat bij het afnemen van de urgentie weer wordt teruggegrepen naar oude processen. Specifiek heeft Extra ZorgSamen daarom ook aandacht voor het risico dat innovatieve doorzettingskracht verloren gaat. Om de komende jaren ook daadwerkelijk te komen tot werkbare oplossingen, is het van belang te blijven samenwerken, over de grenzen van organisaties heen te kijken en alle beroepsgroepen hierin actief te laten participeren. Extra ZorgSamen signaleert, verbindt, stelt kritische vragen en bedenkt out-of-the-box oplossingen.

Over ons

Het vormen van een coalitie tussen landelijke en regionale samenwerkingspartners die de continuïteit van zorg en benodigde werkomstandigheden waarborgt ten tijde van urgente capaciteitsvragen.

Doelstelling

Om onze ambitie te realiseren richt de stichting zich op onderstaande doelstelling:

Het creëren van regionale communities (landelijk dekkend) van (oud-)zorgverleners en zorgverleners in opleiding die in tijden van crisis en urgentie flexibel inzetbaar zijn. In samenwerking met regionale zorginstellingen worden deze zorgmedewerkers geplaatst op de plek waar zij, op basis van hun vaardigheden, het beste tot hun recht komen.

Voor het behalen van deze doelstelling worden de volgende activiteiten ondernomen:

1. Het aangaan en/of verstevigen van samenwerkingsverbanden binnen de nodige regio’s.

2. Het signaleren, verbeteren en/of onder de aandacht brengen van knelpunten gerelateerd aan continuïteit van zorg.

3. Het doorontwikkelen van het digitale systeem (database en matching van oud-zorgprofessionals en zorgprofessionals in opleiding en zorginstellingen).

4. Het organiseren van een landelijk en regionaal ambassadeursnetwerk Extra ZorgSamen.

5. Het organiseren en faciliteren van regionale communities van (oud-)zorgverleners.

We bouwen bij de concrete invulling hiervan voort op de ervaringen die we in de dagelijkse praktijk opdoen, en op de onderzoeken die we eind 2021-begin 2022 hebben gedaan onder zorgreservisten en zorginstellingen.