Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid Stichting Extra ZorgSamen zoals beschreven in de statuten.

Mei 2020

Bij het bereiken van dit doel zal ten minste negentig procent (90%) van de kosten van de stichting worden gebruikt om het doel genoemd in artikel 2.1 te bereiken. De stichting beoogt niet het maken van winst.

3.4 De bestuurders ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld.

4.5 Het bestuur is niet bevoegd een erfenis te aanvaarden namens de stichting zonder het voorbehoud van boedelbeschrijving. Het bestuur is bevoegd een erfenis te verwerpen als het bestuur dit noodzakelijk acht.

8.10 De leden van de raad van toezicht ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld.

Boekjaar, FINANCIËLE VERANTWOORDING Stichting Extra ZorgSamen

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden daarvan, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op bestaande uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting. De jaarrekening is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht. Met het oog daarop worden de stukken binnen een maand nadat ze zijn opgemaakt aan de raad van toezicht gezonden.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

Indien de raad van toezicht dit wenst, zal de jaarrekening worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige, die inzage krijgt in de boeken van de stichting.

De aangewezen deskundige zal van zijn bevindingen schriftelijk verslag uitbrengen aan het bestuur en de raad van toezicht.

1.1. Het bestuur stelt binnen een maand na afloop van de termijn bedoeld in artikel 10.3 de jaarrekening vast nadat de raad van toezicht de jaarrekening heeft goedgekeurd.

Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de raad van toezicht het voorstel worden gedaan decharge te verlenen aan de bestuurders en de leden van de raad van toezicht voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur respectievelijk toezicht, voor zover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de bestuursvergadering, en/of de vergadering van de raad van toezicht mededelingen zijn gedaan.

De raad van toezicht is bevoegd finale decharge te verlenen aan bestuurders en aan leden van de raad van toezicht.

Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in overeenstemming met de in artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn te bewaren.

10.6 Ingeval van ontbinding zal het bestuur de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting vaststellen. Door het bestuur wordt een batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Het beloningsbeleid voor personeel en directie is momenteel niet van toepassing voor Stichting Extra ZorgSamen.

Pijl Oranje